THAM LUẬN CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Giáo dục quốc phòng – An ninh là một môn học nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông nhằm giáo dục con người Việt Nam phát triên một cách toàn diện. Giáo dục quốc phòng cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Góp phần nâng cao ý thức Quốc phòng – An ninh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng nền QPTD-ANND vững mạnh. Nhận rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ trên, những năm qua Ban Giám hiệu trường THPT Sông Công luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Giáo Dục Quốc Phòng - An ninh cho học sinh. Chương II của Luật giáo dục QPAN quy định rõ: giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình; trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. Đây là một bước tiến quan trọng về lập pháp, cơ sở để tổ chức triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Trường THPT Sông Công là một ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác dạy và học. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giáo dục về văn hóa, đạo đức mà nơi đây còn giáo dục cho các em phát triển toàn diện về mọi mặt trong đó có công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh, để các em trở thành những chủ nhân thực thụ của đất nước - kế thừa và phát huy truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Quá trình thực hiện  công tác này nhà trường gặp những thuận lợi và khó khăn sau:

* Thuận lợi

          - Công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho toàn dân được đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực.

          - Hội đồng GDQP-AN các cấp đã hoạt động tích cực, luôn chủ động tham mưu đúng, kịp thời, giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GDQP-AN. Bên cạnh đó, nhà trường có thuận lợi là đội ngũ cán bộ, giáo viên hầu hết đã được bồi dưỡng kiến thức QP-AN nên luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai nhiệm vụ này

          - Các giáo viên bộ môn GDQP-AN đều tích cực tham gia công tác giảng dạy, huấn luyện. Học sinh tích cực hăng say luyện tập nghiên cứu tài liệu. Bước đầu đã cải thiện được đáng kể chất lượng Dạy – Học

*  Khó khăn

          Thực tế, công tác GDQP-AN của trường cũng  gặp không ít khó khăn, như: đội ngũ giáo viên GDQP-AN đều là nữ và còn là giáo viên kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, thao trường, bãi tập, học cụ huấn luyện trong GDQP-AN cho học sinh còn chưa đồng bộ...

          - Tài liệu tham khảo cho học sinh còn hạn chế.

Trong những năm gần đây, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt các công tác sau:

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục  tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trong toàn ngành Giáo dục để thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động. Đồng thời, nhà trường đã tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là: Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về GDQP-AN: Hàng năm vào đầu năm học, chi bộ ra các nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong đó có triển khai tới cán bộ giáo viên và nhân viên các công văn và chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (BCH TW khóa X) về Tằng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác GDQP-AN trong tình hình mới;

- Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP-AN; QĐ số 69/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/11/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học GDQP-AN; QĐ số 79/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/12/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình GDQP-AN cấp Trung học phổ thông; Chỉ thị: 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo; Và các văn bản qui phạm pháp luật về công tác GDQP-AN, các văn bản Chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD-ĐT Thái Nguyên, của Ban chỉ huy quân sự TP Sông Công, của Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thái Nguyên,…

- 100% CBGV, NV và học sinh được học tập, tiếp thu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị định của Đảng, Chính phủ và các văn bản của của Bộ, Ban ngành đoàn thể về gióa dục QP-AN. Qua đó CBGV, NV và học sinh nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tấm quan trọng của công tác GDQP-AN nói chung và trong trường học nói riêng.

          - Thành lập Ban chỉ đạo về công tác GDQP –AN Trường do đ/c Hiệu trưởng làm trưởng ban. Quyết định thành Hội đồng bộ môn của trường về công tác GDQP-AN; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn GDQP-AN triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2015 – 2016 và năm học 2016-2017.

          - Chỉ đạo tốt công tác kiểm tra thường xuyên, định kì; Tổ chức sơ kết, tổng kết đúng qui định để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2015 – 2016 và năm học 2016 – 2017 theo Quyết định số 79/2007 ngày 14/12/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình môn học GDQP-AN trong các trường THPT đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên phê duyệt.

Hai là, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của môn học phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc thù, đã được luật hóa, có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình THPT gồm 105 tiết được áp dụng cho cả ba khối lớp thực hiện từ năm 2007 đến nay, thông qua GDQP-AN học sinh được nâng cao hiểu biết về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số nội dung cơ bản về phòng thủ dân sự, kỹ chiến thuật quân sự và những nội dung khác, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có kỷ luật của quân đội...Đồng thời, cung cấp cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, kiến thức về Luật Biển Việt Nam, Công ước liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và một số điều ước,... Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Sở GD - ĐT, nhà trường đã bổ sung bài “ Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” lớp 11 hai tiết nội  dung về biển đảo; về lực lượng Cảnh sát biển. Tổ chức cho học sinh tham gia các buổi tuyên truyền về tiềm năng biển đảo, đại dương đặc biệt là 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Tổ Quốc.  Đổi mới, có phương pháp giảng dạy khoa học sẽ giúp học sinh, hăng say học tập, bộc lộ tài năng quân sự, làm cơ sở phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn nhân lực cho xây dựng lực lượng vũ trang, coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy môn học, đặc biệt chú ý đến những nội dung hoạt động đặc thù của lĩnh vực quân sự; giảm thời gian dạy lý thuyết, tăng thời gian học thực hành kỹ năng quân sự, kết hợp với tham quan thực tế tại các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, binh chủng gắn với ngành học của học sinh. Hàng năm nhà trường tổ chức cho HS lớp 10 thăm quan Trung đoàn 209. Qua đó, giúp học sinh làm quen với tác phong anh bộ đội Cụ Hồ để học sinh phát tiển toàn diện, tự tin, có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành, bộ môn mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất Ban Giám hiệu, phê duyệt kế hoạch dạy học từ đâu mỗi năm học và tổ chức thực hiện thống nhất trong nhà trường từ đầu năm học 2007 - 2008 đến nay. Đặc biệt từ sau mỗi lớp tập huấn cho giáo viên bộ môn nhanh chóng áp dụng các phương pháp chuẩn bị bài giảng và thực hiện nhiều phương pháp giảng dạy mới. Mỗi bài học, chuyên đề, đề mục có hệ thống mục tiêu rõ ràng, có  3 nội dung chuẩn bị gồm đề cương chi tiết, kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử (chủ yếu sử dụng phần mềm PowerPoint); riêng phần liên kết minh họa cho bài giảng được chuẩn bị phong phú nhưng khi trình chiếu thì tùy theo đối tượng để có sự lựa chọn phù hợp.

Trong giảng dạy lý thuyết các vấn đề mang tính thời sự được cập nhật liên tục (cả chính trị và xã hội, có thống nhất phương pháp xử lý thông tin ở bộ môn) tạo tâm lý thoải mái, sự gần gũi giữa người dạy và người học, xây dựng niềm tin cho người học. Trong giảng dạy kỹ năng kết hợp làm mẫu hướng dẫn kỹ năng chuyên biệt với định hướng áp dụng vào thực tiễn góp phần hình thành kỹ năng sống làm người học không ngán ngại khó khăn mà phấn khởi, tích cực hoạt động và càng ham thích tìm hiểu nghiên cứu nhiều hơn. Hàng năm đều có giáo viên dự thi và đều đạt kết quả cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi do trường và SGD & ĐT tổ chức; tham gia thi thiết kế bài giảng dạy học theo chủ đề tích hợp năm 2015 – 2016 với chủ đề “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” đạt giải nhất tỉnh, giải ba quốc gia. Học sinh tham gia Hội thao QPAN tỉnh năm 2016 đạt 01 giải nhì tháo lắp súng TL AK và được tham gia thi Hội thao QPAN toàn quốc vào tháng 3/ 2017; 01 giải ba bắn súng TL AK47 bài 1b; 03 giải KK ném lựu đạn trúng đích và hiểu biết kiến thức về QPAN. Trong các đợt kiểm tra về công tác QPAN của Hội đồng QPAN tỉnh Thái Nguyên trường đều được xếp loại giỏi.

Ba là, xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng và An ninh đảm bảo số lượng, chất lượng.

          - Về biên chế đội ngũ giáo viên: Thực tế trường có 2 giáo viên đảm nhiệm giảng dạy môn GDQP-AN. Trong đó có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 năm liền. Cả hai đồng chí đều là giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất có chứng chỉ ngắn hạn về GDQP-AN.       

          - Nhà trường có kế hoạch cử giáo viên đi học tập văn bằng 2 môn học GDQP-AN theo chương trình bồi dưỡng của Sở GD& ĐT trong thời gian tới.

          - Hàng năm nhà trường cử giáo viên tham gia bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên GDQP-AN và đánh giá kiểm tra học sinh theo quy định của Sở Giáo dục, tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện, bồi dưỡng về công tác Dân quân tự vệ, GDQP-AN do BCH quân sự  thành phố Sông Công tổ chức.

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP-AN đặc biệt là BCH quân sự thành phố Sông Công. Hội đồng GDQP-AN trường đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực; trong đó, chú trọng tăng cường bồi dưỡng, tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, kết hợp với mời một số giáo viên có trình độ, kinh nghiệm của BCH quân sự thành phố đến giảng một số chuyên đề như: chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, bắn súng... 

 Các giáo viên giảng dạy bộ môn GDQP-AN đều tích cực tham gia công tác giảng dạy, huấn luyện. Học sinh tích cực hăng say luyện tập nghiên cứu tài liệu. Bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ về chất lượng dạy – học của bộ môn.

Bốn là, chú trọng bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Nhà trường đã trang bị các thiết bị dạy học và bộ mẫu thiết bị tối thiểu cho môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Nhà trường chủ động khai thác nguồn ngân sách trên cấp và huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng môn học, giúp học sinh tiếp cận với các loại vũ khí, khí tài sát thực tế chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thành thạo kỹ năng quân sự.

Nổi bật trong xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị là cho đến nay bộ môn đã sáng tạo thiết kế những bệ bắn di động để phù hợp với điều kiện học tập của nhà trường; giáo viên đều có thể giảng bài bằng giáo án điện tử; đã sử dụng thiết bị bắn tập, có bãi tập kỹ chiến thuật; BGH nhà trường luôn xây dựng, cải tạo, trồng cây xanh tạo môi trường tập luyện tốt nhất cho học sinh.

 Trong thời gian tới bộ môn sẽ tiếp tục đề nghị nhà trường trang bị thêm một số thiết bị đồng bộ theo yêu cầu nhiệm vụ trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm đồng thời phát huy tốt các nguồn lực phát triển khác.

Mặt khác, muốn nền quốc phòng toàn dân vững mạnh mọi người dân nhất là học sinh phải có kiến thức về môn học GDQP - AN. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ phẩm chất và năng lực để sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. Vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực của người dạy và người học. Đặc biệt là người dạy đóng vai trò chủ đạo và định hướng học sinh lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thông yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam. Trường THPT Sông Công quyết xin tâm làm tốt nhiệm vụ quan trọng này.

                                                HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Thị Hương
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Hôm qua : 476
Tháng 12 : 3.300
Năm 2022 : 1.018.252

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn