Ngày ban hành:
25/12/2021
Ngày hiệu lực:
25/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo về việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 15/11/2021. Để đảm bảo trường học an toàn trước Covid khi đi học trở lại, đề nghị các đ/c CBGV và NV nhà trường thực hiện nghiêm các nội dung trong thông báo. Các đ/c GVCN phối hợp với phụ huynh quán triệt tới học sinh thực hiện tốt các nội dung trong thông báo.

Ngày ban hành:
13/11/2021
Ngày hiệu lực:
13/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường THPT Sông Công thông báo học sinh, giáo viên liên quan đến dịch bệnh covid – 19.
Qua rà soát đến 8h ngày 08/11/2021 nhà trường có 01 học sinh là F1, không có học sinh diện F0,
không có giáo viên diện F0 hoặc F1. Nội dung cụ thể có trong file đính kèm.
 

Ngày ban hành:
08/11/2021
Ngày hiệu lực:
08/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2021
Ngày hiệu lực:
28/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ thông tư số 22/2019/TT BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2021 -2022 của trường THPT Sông Công;

Trường THPT Sông Công xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022. Kế hoạch cụ thể có trong File đính kèm.

Ngày ban hành:
10/10/2021
Ngày hiệu lực:
10/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn 1826/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng kế hoạch giáo dục cấp THCS, THPT;

Căn cứ công văn số 1946/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/08/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên vê việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 2120/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21/09/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc tố chức Tuần ỉễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Căn cứ kế hoạch số 2188 /KH-SGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên tô chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Khoa học xã hội và môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp trung học phổ thông, năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THPT Sông Công triền khai kế hoạch tô chức các hoạt động tháng 10 năm 2021 vói các nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
10/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
  • Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021- 2022 của ngành giáo dục;
  • Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022;
  • Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT, ngàỵ 04/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên;
  • Quyết định 2690/QĐ-ƯBND, ngày 17/08/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đôi với giáo dục Mâm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022;

- Công văn số 1946/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022;

Trường THPT Sông Công xây dụng kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022. Nội dung cụ thể của kế hoạch có trong file đính kèm. 

Ngày ban hành:
10/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
  1. Căn cứ:
  • Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021- 2022 của ngành giáo dục;
  • Chỉ thị số 18/CT-ƯBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022;
  • Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT, ngàỵ 04/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên;
  • Quyết định 2690/QĐ-ƯBND, ngày 17/08/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đôi với giáo dục Mâm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên;

-Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022;

-Công văn số 1946/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022;

Trường THPT Sông Công xây dụng kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022. Nội dung kế hoạch có trong file đính kèm.

Ngày ban hành:
10/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để khuyến khích phong trào học tập và rèn luyện trong nhà trường. Thầy Hiệu trưởng đã viết thư kêu gọi các em HS thi đua học tốt và sẽ dành ra những xuất học bổng từ phần tiền tiết kiệm của thầy Hiệu trưởng. Nội dung cụ thể có trong file đính kèm.

Ngày ban hành:
10/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1946/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/08/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Thực hiện công văn số 2120/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Trường THPT Sông Công tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” với các nội dung cụ thể có trong file đính kèm

Ngày ban hành:
07/10/2021
Ngày hiệu lực:
07/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn