Công văn Số: 245 /SGDĐT-GDTrHV/v về việc tổ chức dạy học trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn