Quyết định về việc cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2020

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn